ΠΜΣ: Βιοϊατρική Τεχνολογία 2013-2014

Πήγαινε κάτω

ΠΜΣ: Βιοϊατρική Τεχνολογία 2013-2014 Empty ΠΜΣ: Βιοϊατρική Τεχνολογία 2013-2014

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Τετ Αυγ 07, 2013 1:43 pm

Τo Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π, σε συνεργασία με είκοσι (20) ακόμα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, συντονίζουν, οργανώνουν και λειτουργούν από το 1994 το Δ ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα κάτωθι:

1. Κατηγορίες πτυχιούχων: α) Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι ιατρικής καθώς και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της Χώρας ή της Αλλοδαπής κυρίως θετικής κατεύθυνσης.
β) Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισότιμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ή και του Δ.Δ. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος των συνεργαζομένων Τμημάτων. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) αποφασίζει, ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος. Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από τον πίνακα μαθημάτων του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) των συνεργαζομένων Τμημάτων. Η μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων ορίζεται σε δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα και προηγείται της παρακολούθησης του ΔΠΜΣ-ΒΙΤ.

2. Αριθμός Εισακτέων: Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από προκήρυξη ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική – ΕΜΠ (10 θέσεις) Εμβιομηχανική – ΕΜΠ (10 θέσεις)
Η κατεύθυνση της Κλινικής Μηχανικής δεν θα πραγματοποιηθεί.

3.  Διάρκεια Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν κυρίως παραδόσεις, εργαστήρια, ασκήσεις και εξετάσεις. Το τρίτο και τέταρτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν κυρίως την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν. Όσοι επιθυμούν και εφόσον επιλεγούν, μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για απόκτηση και -ιδακτορικού -ιπλώματος.

4. Δ ιδασκαλία μαθημάτων: - Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το πρώτο μέρος των μαθημάτων (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013), θα γίνει στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Το δεύτερο μέρος των μαθημάτων (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) θα γίνει στις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ. Οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση της προτίμησής τους:
Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - ΕΜΠ) Εμβιομηχανική (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - ΕΜΠ)
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές από τα συνεργαζόμενα Τμήματα / Πανεπιστήμια. Έναρξη μαθημάτων: 1η Οκτωβρίου 2013

5. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση (έντυπη). Χορηγείται και από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής Πατρών. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένη).
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμα λάβει τον επίσημο τίτλο σπουδών, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης
σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους ως την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Δύο (2) συστατικές επιστολές.
Πρόσθετα προαιρετικά δικαιολογητικά: Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, αντίγραφα εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σχετική εμπειρία κλπ.

6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατόπιν συνέντευξης, που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων (ισόγειο) Κτιρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Ε.Μ.Π. (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου). Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος (υπ’ όψιν κ. Έφης Κατέλη) Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ρίο – Πάτρα

7. Επιλογή εισακτέων: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
α) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. β) Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής
γ) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την εξειδίκευση του Προγράμματος)
δ) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ε) Επίδοση σε τυχόν σχετική διπλωματική εργασία.
στ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις.
8. Τίτλοι σπουδών: Μετά από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα διδασκαλίας και επιτυχείς εξετάσεις, ακολουθεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ή Πανεπιστήμια, με την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής (κ. Έφη Κατέλη)
ΤΗΛ.: 2610 969106, 969107
FAX: 2610 996103
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Πανεπιστήμιο Πατρών
ΤΗΛ: 2610 997781, 997702
FAX: 2610 992496

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης