Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»

Πήγαινε κάτω

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» Empty Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»

Δημοσίευση από alchemist Την / Το Πεμ Σεπ 22, 2011 2:21 pm

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2013


Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Yγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση.
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 32210/Β7/30-3-2005 και του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 456/8-4-2005, Τεύχος 2. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί προς επιλογή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών συναφούς αντικειμένου ως οι νόμοι ορίζουν (άρθρο 16 παρ. 1α του Ν 2327/95).
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2013 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι κατά ανώτατο όριο δέκα πέντε (15).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής είναι η συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις - επιστημονικές ανακοινώσεις, πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου, εντοπιότητα, συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις έως και 30/9/2011, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75 Γουδί 11527, με την ένδειξη «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :


 1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).
 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 5. 2 συστατικές επιστολές. Κάθε επιστολή θα είναι σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο από τον αντίστοιχο φορέα, με σαφή ένδειξη: «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και το όνομα του υποψηφίου.
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
 8. Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL score εάν υπάρχει) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
 9. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL ;ή άλλο συναφές πιστοποιητικό εάν υπάρχει).
 10. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ.
 12. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη άποψη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στο γνωστικό αντικείμενο, στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Οι επιτυχόντες της γραπτής δοκιμασίας και μόνον θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης.
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Αίθουσα Υπογείου του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται στα 1,500 Ευρώ ανά εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.:

 • στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπουλάκειο Κτίριο, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα, 115 27 (Κα. Μαρία Νικολούτσου, Τηλ. 210-746 2032 και 746 2035 Fax: 210-746 2205).
 • στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού της Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και η περιγραφή του ΠΜΣ είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη διεύθυνση:http://www.grammateia.med.uoa.gr


Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγήτρια Αθηνά Λινού
alchemist
alchemist
Moderator
Moderator

Αριθμός μηνυμάτων : 35
Points : 96
Ημερομηνία εγγραφής : 22/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης