Ευκαιρία για δεύτερο πτυχίο με κατατακτήριες

Πήγαινε κάτω

Ευκαιρία για δεύτερο πτυχίο με κατατακτήριες  Empty Ευκαιρία για δεύτερο πτυχίο με κατατακτήριες

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Δευ Νοε 21, 2011 2:44 pm

Ευκαιρία για δεύτερο πτυχίο με κατατακτήριες

Ευκαιρία για δεύτερο πτυχίο με κατατακτήριες  Assets_LARGE_t_193761_53964326_type12128

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από αυτό που σπούδασαν, προκειμένου να πάρουν και δεύτερο πτυχίο, έχουν χιλιάδες απόφοιτοι πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας αναγκάζει πολλούς νέους να αλλάξουν αντικείμενο σπουδών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον.

Η κατάταξη των πτυχιούχων γίνεται με δύο τρόπους, είτε με επιλογή βάσει του βαθμού του πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις. Το ποσοστό των κατατάξεων κατόχων πτυχίων πανεπιστημίου, τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων υπουργείων ορίζεται για τα ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα ιδρύματα σε ποσοστό 4% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1ης έως 20 Δεκεμβρίου.


Σημειώνεται ότι ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με βάση τον βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις), το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και, σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή τα Συμβούλια των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή με βάση τον βαθμό πτυχίου, το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.

Στην επιλογή με κατατακτήριες εξετάσεις, το Δ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  • Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων για κατάταξη με βάση τον βαθμό πτυχίου, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι.ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.).
  • Εάν οι υποψήφιοι εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στα τμήματα υποδοχής εντός Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
  • Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Πότε απαλλάσσονται οι υποψήφιοι από τα μαθήματα


Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων μπορούν να απαλλαχθούν από την εξέταση ορισμένων μαθημάτων, υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Βαθμολογία και σειρά επιτυχίας

Το Δ.Σ. του τμήματος υποδοχής ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή ενώ βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Όσον αφορά στη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Πηγή: http://www.ethnos.gr
medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης