Μεταπτυχιακό: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Πήγαινε κάτω

Μεταπτυχιακό: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Empty Μεταπτυχιακό: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Δευ Απρ 09, 2012 2:12 pm

Μεταπτυχιακό: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Μεταπτυχιακό: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Logo_label_1

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 10η φορά τον Οκτώβριο 2012 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Η παρούσα πρόσκληση (ΑΔΑ Β4ΒΠ469Β7Γ-ΥΦΤ) αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ και στις 3 κατευθύνσεις του ΠΜΣ:

(α1) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία

(α2) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα

(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Δεκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων, β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων και γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστημίου άλλων Τμημάτων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειμένων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του Ν. 2916/2001.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέμβριος 2012). Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όχι επικυρωμένα):

Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1)

Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού)

Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)

Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας

Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)

Δύο συστατικές επιστολές

Δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΠΜΣ ή εάν εκπονούν Διδακτορική Διατριβή (Οι αιτήσεις αυτές θα κρίνονται κατά περίπτωση).


Τονίζεται ότι τα μαθήματα:

είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)

είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδομάδα (2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευμα)

Συνιστάται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:

1ο στάδιο: Γραπτή εξέταση

Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειμένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η θεματολογία των κειμένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε γενικές γνώσεις του πεδίου της δημόσιας υγείας (σημειώνεται πως δεν θα δοθεί συγκεκριμένη ύλη - βιβλιογραφία, για την προετοιμασία των υποψηφίων καθ’ ότι στην εξέταση θα αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι ειδικές γνώσεις)

Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου

2ο στάδιο: Προφορική εξέταση

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις 35 πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις.

Στόχος της προφορικής εξέτασης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Θα συνεκτιμηθούν:

Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)

Η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)

Οι συστατικές επιστολές

Η σχετικότητα με το αντικείμενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Οι 20 πρώτοι (με σειρά κατάταξης βάση της συνέντευξης) θα αποτελέσουν τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ και οι επόμενοι 5 τους επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας, ο συνολικός αριθμός επιτυχόντων & επιλαχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς (ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΘ 2208, ΤΚ 71003 Ηράκλειο Κρήτης), είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Τμήμα Ιατρικής, Πτέρυγα 7, Γραφ. 7Α-110). Επιπλέον το Έντυπο 1 πρέπει να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

Χρονοδιάγραμμα:

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012: Λήξη υποβολής αιτήσεων

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012: Γραπτή εξέταση (Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί)

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012: Προφορική εξέταση


Σεπτέμβριος 2012: Προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΠΜΣ (συμπεριλαμβανομένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους)

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο Καθηγητής κ. Τάσος Φιλαλήθης.

Πηγή: http://mph.med.uoc.gr

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης