Ωράριο αργίες, Κυριακές και νυχτερινά

Πήγαινε κάτω

Ωράριο αργίες, Κυριακές και νυχτερινά Empty Ωράριο αργίες, Κυριακές και νυχτερινά

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Δευ Σεπ 03, 2012 3:00 pm

Ωράριο αργίες, Κυριακές και νυχτερινά


Ωράριο αργίες, Κυριακές και νυχτερινά Orario

Στη σελίδα του Ε.Ο.Π.Α στο ωράριο σύμφωνα με την ΓΣΕΕ βρήκα τις παρακάτω πληροφορίες. Σας τις παραθέτω όπως είναι.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι, μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ;
Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, (ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ) για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ΄ ολόκληρη τη χώρα, η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική συνέπεια τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής.

Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την ημέρα, και 48 ώρες την εβδομάδα. Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες.
Όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι δυνατή η υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα - ώστε αυτό να φτάσει τις 9 ώρες. Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με ΣΣΕ, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.

"Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας ή τον Κανονισμό της επιχείρησης"

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νόμιμου δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ;

Μετά την από 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχο­λού­νται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για όσους απα­σχολούνται πενθήμερο (κατ' ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.Οι τρεις ώρες (3) πέραν του συμβατικού ωραρίου ( 41η, 42η, 43η ) την εβδομάδα, ονομάζονται ιδιόρρυθμη υπερωρία και δεν χρειάζεται άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Οι ώρες αυτές αμείβονται με προσαύξηση 50% επί του καταβαλ­λόμε­νου ημερομισθίου. Για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν μικρότερα συμβατικά ωράρια από αυτά των 40 ωρών εβδομαδιαίως, η οφειλόμενη αμοιβή ανά ώρα, για τις ώρες που υπολεί­πο­νται μέχρι τις 40, είναι ίση με το απλό ωρομίσθιο, σύμφωνα με το άρθρο 659 του Αστικού Κώ­δι­κα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ KAI ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ;
Η πέραν των σαράντα τριών ωρών (43) την εβδομάδα επιπλέον απασχόληση του μισθωτού θεωρείται υπερωρία, για τη νομιμότητα της οποίας απαιτείται άδεια αρχής (οικείας Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας) (ΣΕΠΕ).

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που χορηγούνται από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) και είναι 120 ώρες ετησίως προκειμένου περί μη βιομηχανικών επιχει­ρή­σεων και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυ­τές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών . Για πέραν των 120 ωρών υπερωριακή απασχό­ληση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.435/1976.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑ
Για να είναι νόμιμη η υπερωρίες πρέπει: Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση έγκριση προηγείται της πραγματο­ποίησής τους. Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΩΡIΑ
Οι απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχό­λησης μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών με προσαύξηση 50% επί του καταβαλλόμενου ωρο­μίσθιου. Η υπερωρία δεν συμψηφίζεται με τις (3) ώρες ιδιόρρυθμης υπερωριακής εργα­σίας.

Από 44 ώρες έως και 120 ώρες ετησίως + 50%

Για την καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων υπερωριακής εργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 264/73. Η δε αμοιβή των ωρών που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) είναι ίση με το 75% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.Από 120 ώρες και πάνω (έγκριση από το ΑΣΕ) + 75%

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
Ανώτερες διατάξεις ποσοστών προσαύξησης 100% από την 1η ώρα υπερωριακής απασχό­λησης έχουν οι εργαζόμενοι σε βυρσοδεψεία και εργάτες κατεργασίας εντέρων και ακρο­κα­θα­ρισμού.

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής απα­σχό­λησης του, ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου για κάθε ώρα μη νόμιμης υπερωρίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

Κάτω από 40 ώρες εργασίας απλό ωρομίσθιο

40ώρες - 43 εβδομαδιαίως ιδιόρρυθμη υπερωρία +50%

από 44 - 120 ετησίως , υπερωρία + 50%

από 120 ώρες και πάνω έγκριση από το ΑΣΕ +75%

Αμοιβή παράνομης υπερωρίας +250 %


ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ;
Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλα­πλα­σιά­ζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο, δη­λα­δή 40 ή λιγότερο, σε περίπτωση ωραρίου μικρότερου του 40ωρου.

ημερομίσθιο Χ 6
_________________________________________
συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο (40 ή λιγότερο)


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ον : Για να βρούμε το ωρομίσθιο του εργάτη που παίρνει ημερομίσθιο 8.000δρχ., πολλαπλασιάζουμε τις 8.000 δρχ. επί 6 για να βρούμε τις εβδομαδιαίες αποδοχές,
8.000 χ 6 = 48.000δρχ. και στη συνέχεια το ποσό αυτό διαιρούμε με τον αριθμό 40, δηλαδή όσες είναι οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας, οπότε 48.000 : 40 = 1.200δρχ. ωρομίσθιο.

Για τους αμειβόμενους με μισθό, διαιρούμε τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου ή λιγότερες, εφόσον ισχύει μικρότερο ωράριο.

(μισθός : 25) Χ 6
_____________________________________
ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου (40 ή λιγότερες)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ον : Για να βρούμε το ωρομίσθιο του υπαλλήλου που αμείβεται με μισθό 220.000δρχ., διαιρούμε κατ' αρχή το μισθό με τον αριθμό 25 , που είναι οι εργάσιμες μέρες του μήνα για να βρούμε το ημερομίσθιο, δηλαδή 220.000 : 25 = 8.800δρχ. , το οποίο στη συνέχεια πολλαπλασιαζόμενο επί 6 μας δίνει τον εβδομαδιαίο μισθό, που ανέρχεται σε 8.000 χ 6 = 52.800 δρχ. Το ποσό αυτό τελικά διαιρούμε με τον αριθμό 40 για να βρούμε το ωρομίσθιο , το οποίο ανέρχεται σε 52.800 : 40 = 1.320 δρχ.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Το ωράριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη, ορίζεται συγκεκριμένα με την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του Π.Δ. 156/94. Εάν ο εργοδότης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα μεταβολής του ωραρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει την τήρηση, διαφορετικά υπάρχει βλαπτική μεταβολή και ισχύει ότι αναφέρεται γι' αυτήν.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Στο σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης, το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο, χωρίς να μειώνεται, κατανέμεται σε 5 αντί για 6 ημέρες της εβδομάδας. Έτσι, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης, Κυριακή & Σάββατο ή μια άλλη ημέρα. ΟΙ δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες. Στη βιομηχανία, πρέπει τουλάχιστον οι 2 ανά μήνα να είναι συνεχόμενες. Ο εργοδότης καταβάλλει 6 ημερομίσθια την εβδομάδα. Επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες εργασίας. Τέλος, οι εργαζόμενοι με το σύστημα του πενθήμερου δικαιούνται ετήσια άδεια μικρότερη κατά 4 εργάσιμες ημέρες, γιατί στις ημέρες αδείας δεν υπολογίζονται και τα Σάββατα (ή άλλη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης).

AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6 - 10 είναι ημερήσιες, και οι άλλες 4, 10 -2 νυκτερινές).

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25%. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη νύχτα, τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυκτερινής εργασίας. Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας κατά την Κυριακή. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή κανονισμοί ή πρακτικά συμφωνίας κ.λ.π. υπερισχύουν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ;

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι:

Η 25η Μαρτίου
Η Δευτέρα του Πάσχα
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)
Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου)
Η Πρωτομαγιά


Ημέρα προαιρετικής αργίας είναι η 28η Οκτωβρίου. Στην προαιρετική αργία ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει την επιχείρηση, αρκεί να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στο προσωπικό.

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Για τις ημέρες αργιών, εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση, καταβάλλεται στους μεν ημερομισθίους το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται τίποτε πλέον του μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις ημέρες αργίας, λαμβάνουν οι μεν ημερομίσθιοι το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%, όσοι δε αμείβονται με μισθό, παίρνουν προσαύξηση 75% επί το 1/25 του μηνιαίου μισθού (και ρεπό).

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΘΙΜΟΝ
Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ' έθιμον

Πρωτοχρονιά
Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)
Καθαρή Δευτέρα
Μεγάλη Παρασκευή
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων
Πεντηκοστή
Τοπικές εορτές


Οι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει του κανονισμού τους.

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤ' ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ

Σε περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό που δεν εργάζεται, ανεξάρτητα αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
Σε περίπτωση λειτουργίας, για τις περισσότερες από αυτές τις ημέρες, αυτοί που εργάζονται, συνηθίζεται να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο των υπολοίπων αργιών (προσαύξηση 75%). Η καταστρατήγηση αυτής της εθιμικής-επιχειρησιακής συνήθειας δεν επιτρέπεται.

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για τα ζητήματα που αφορούν τα ωράρια, την αμοιβή υπερεργασίας-υπερωρίας, Κυριακής και αργιών, έχουν θεσπιστεί σε ευρεία κλίμακα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες, διάφορες επιχειρήσεις) ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, οι οποίες υπερισχύουν από τις παραπάνω διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ [/color]
Το ωράριο των εργαζομένων κάτω των 16 ετών και των ανηλίκων εργαζομένων μαθητών, υπόκειται στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 την εβδομάδα.
Πρέπει να υπάρχει ανάπαυση 12 τουλάχιστον συνεχών ωρών ανάμεσα στις βάρδιες που πρέπει να συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα 10μμ-6πμ. (Ν.1837/87)
Η ημερήσια απασχόληση αρχίζει και τελειώνει δύο ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη των μαθημάτων (απόφαση 188310/46 Υπ.Οικονομικών και Εργασίας, και 25825/51 ερμηνευτική).
Απαγορεύεται η υπερωριακή τους απασχόληση.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕ.Π.Ε.Α / ΓΣΕΕ, στα τηλέφωνα 210.52.44.011 ή 1966, στο fax: 210.52.45.510 και στο e-mail: kepea@gsee.gr

Πηγή: http://www.eopa.gr/orario%20gsee.htm

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης