Πληροφορίες για όργανα διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικό πλαίσιο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.

Πήγαινε κάτω

Πληροφορίες για όργανα διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικό πλαίσιο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. Empty Πληροφορίες για όργανα διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικό πλαίσιο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.

Δημοσίευση από medlsc Την / Το Παρ Σεπ 28, 2012 12:05 pm

Πληροφορίες για όργανα διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικό πλαίσιο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.


Πληροφορίες για όργανα διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό και θεσμικό πλαίσιο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. 246773_462272213793907_642719245_n

Όλοι μας έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα για τις συζητήσεις που γίνονται πάνω στο θεσμικό πλαίσιο των πανεπιστημίων, μέσα στα πολλά ακούγονται και λέξεις που για τους περισσότερους είναι άγνωστες ως προς το ρόλο λειτουργίας τους, λέξεις όπως πρύτανης, πανεπιστημιακή σύγκλητος, μέλη ΔΕΠ, Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 και άλλες πολλές ορολογίες που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τι σημαίνει όμως η κάθε μία από αυτές ? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στον εκπαιδευτικό χώρο ? Παρακάτω θα αναλύσω τα όργανα διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό μίας Πανεπιστημιακή κοινότητας.

Λίγα λόγια για την διοικητική οργάνωση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Α.Ε.Ι.

Όσο αφορά το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα Α.Ε.Ι., τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης.

O Πρύτανης: εκπροσωπεί το AEI, συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. O Πρύτανης επικουρείται από δυο Aντιπρυτάνεις, τον Aντιπρύτανη Oικονομικού Προγραμματισμού και Aνάπτυξης και τον Aντιπρύτανη Aκαδημαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού, που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Το πρυτανικό συμβούλιο
: Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και τον Προϊστάμενο Γραμματείας ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου. Επί ζητημάτων διοικητικού προσωπικού μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού.

Πανεπιστημιακή Σύγκλητος: Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων (Πρόεδροι μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου), έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένα εκπρόσωπο των βοηθών-επιμελητών-επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και δώδεκα (12) εκπρόσωποι των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ΄ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο Πρύτανης ανά Τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε Τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Γραμματείας (Γραμματέας) του Πανεπιστημίου.

Η Πρυτανεία και οι Κοσμήτορες των Σχολών εκλέγονται με 4ετή θητεία, οι Πρόεδροι των Τμημάτων με 2ετή θητεία και τα λοιπά μέλη της Συγκλήτου εκλέγονται για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Oικονομικό και Τεχνικό Συμβούλιο: Το Συμβούλιο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για όλα τα τεχνικά θέματα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία «περί έργων» και για κάθε οικονομικό θέμα που παραπέμπεται σε αυτό.

Οι αποφάσεις του οργάνου διαβιβάζονται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου στα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Ανθρώπινο δυναμικό στα Α.Ε.Ι.

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός Α.Ε.Ι αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες, μέλη ΕΤΕΠ, διοικητικούς υπάλληλους (μόνιμοι και αορίστου χρόνου). Στο δυναμικό αυτό επίσης ανήκουν και οι Επισκέπτες Καθηγητές βάσει του Π.Δ. 407/1980, ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται κάθε χρόνο, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων.
Περισσότερες πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Ε.Κ.Π.Α.

Διαβάστε επίσης τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Τ.Ε.Ι.

Το Τ.Ε.Ι. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του T.E.I. είναι η Συνέλευση, η οποία έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος και την τήρηση του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.:απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους διευθυντές των Σχολών, τους προϊστάμενους των Τμημάτων, εκπροσώπους των σπουδαστών σε ποσοστό 50% του αριθμού των μελών της συνέλευσης που είναι μέλη του Ε.Π. (εκτός από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους), τον Γενικό Γραμματέα του Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π.

Το Συμβούλιο: μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια των αποφάσεων της Συνέλευσης, του εσωτερικού κανονισμού και του Νόμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητεςπου του αναθέτει η Συνέλευση με απόφασή της. Μέλη του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. είναι ο Πρόεδρος , οι Αντιπρόεδροι, οι διευθυντές των Σχολών και ένας εκπρόσωπος των σπουδαστών. Συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα των υπηρεσιών που προΐσταται.

Ο Πρόεδρος: εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε συνεργασία με το συμβούλιο.

Οι Αντιπρόεδροι επικουρούν στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Από τη διοικητική πρακτική προκύπτει ότι ο ένας Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά θέματα του ιδρύματος και ο άλλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Όλα ανωτέρω όργανα του Τ.Ε.Ι. αποτελούνται από αιρετά μέλη.

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός Τ.Ε.Ι. αποτελέιται από τακτικά και έκτακτα μέλη.

Τα μέλη του Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.

Τακτικά είναι τα μέλη του:

  • Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.),

  • Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

  • Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.),

  • Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι

  • Σπουδαστές.


Έκτακτα μέλη είναι:

Οι επισκέπτες καθηγητές και

Τα μέλη Ε.Π., Ε.Ε.Π., Δ.Π. και Ε.Τ.Π., που απασχολούνται στο ίδρυμα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Τακτικά μέλη

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.)

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) είναι δημόσιοι λειτουργοί και ασκούν το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Διακρίνονται δε σε τρεις βαθμίδες:

  • Καθηγητές

  • Επίκουροι Καθηγητές

  • Καθηγητές Εφαρμογών


Πολύ περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση των Τ.ΕΙ. μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Σχετική Νομοθεσία

Διαβάστε επίσης: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ

Όσο αφορά τη νομοθεσία ρίξτε μία ματιά στους παρακάτω νόμους:

Νόμος 3794/2009 - ΦΕΚ 156/Α'/4.9.2009: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Νόμος. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87):Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Πηγές: Τις παραπάνω πληροφορίες (εκτός από αυτές που αναφέρω μέσα στο κείμενο) τις πήρα από τα εξής Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

_________________

medlsc
medlsc
Site Admin
Site Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης